กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโชห่วย ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Shopee ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
⚠️ System is in read only mode for maintenance and upgrade between Jan 4, 2022 and Jan 20, 2022 more