กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อหน้ากากอนามัยใช้แล้วในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy