Return to Article Details ผลของการจัดสหกิจศึกษาที่มีต่อระยะเวลาการได้งานและรายได้ ของบัณฑิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา Download Download PDF