ผลของการจัดสหกิจศึกษาที่มีต่อระยะเวลาการได้งานและรายได้ ของบัณฑิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

Main Article Content

วรรณภา ลือกิตินันท์
พัชนี นนทศักดิ์
พัทธนัย เสาะแสวง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการได้งานทำและรายได้ของบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รวมถึงศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต และแนวทางการพัฒนาบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพาและสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554-2555 จำนวน 1,095 คน และจากการรวบรวมข้อมูลมีแบบสอบถามส่งคืน จำนวน 1,061 ฉบับ ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หรือผู้แทนจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่รับนิสิตสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 แห่ง ซึ่งส่มุ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่าการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามีผลต่อระยะเวลาการได้งานทำ และรายได้เริ่มต้นของบัณฑิต สำหรับผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่าสถานประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา มีความรู้ตามสายวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ การคิดต่อยอด และมีความรับผิดชอบในงาน ตลอดจนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ และการใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนแนวทางการพัฒนาบัณฑิต สถานประกอบการมีความคิดเห็นว่าการฝึกภาคปฏิบัติทางวิชาชีพมีความสำคัญและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต้องเน้นฝึกให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น สถานการณ์
จำลอง และการทำโครงงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article