Return to Article Details คุณลักษณะและตัวบ่งชี้ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา สู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download Download PDF