กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพ สังกัดกรุงเทพมหานคร Download Download PDF