กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด เชิงมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา อุทัยธานีเขต 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล