การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วรรณคดีไทยโดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด เชิงมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา อุทัยธานีเขต 1

Main Article Content

ชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์

บทคัดย่อ

              บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ และ 3.เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยและเกณฑ์การวัดทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์  ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรม    การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2) = 82.2/83.8 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chonchanachai, T. (2007). The Effect of Game on Word reading ability of Prathomsuksa ii Students with Hearing Impairment. Master’s thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremens for the Master Degree of Education Program in Curriculum and Instruction Khon Khan University. [In Thai]
Chonlamard, S. (2007). The E ffects of Using Games as Instructional Media on Reading and Spelling Achievem ents of Prathom Suksa I Students at Chumchon W at Nongkokmoo School in Rayong Province. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremens for the Master Degree of Education Program in Curriculum and Instruction Sukhothai Thammathirat University. [In Thai]
Deemongkolsuk, C. (2004). The use of Simulation Games For Teaching Thai Language Learning area to Mathayom Suksa I Student Of Suksanari school in Bangkok Metropolis. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremens for the Master Degree of Education Program in Curriculum and Instruction Sukhothai Thammathirat University. [In Thai]
Kaewkratok, P. (2012). The Effects of Using Games and Fairy Tales on Thai Language Reading Achievement of Prathom Suksa II Students at Ritthiyawannalai School in Bangkok Metropolis. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremens for the Master Degree of Education Program in Curriculum and Instruction Sukhothai Thammathirat University. [In Thai]
Kaewtoh, S. (2002). The study of spelling games result through the students’ Thai language spelling abilities of prathomsuksa iv. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremens for the Master Degree of Education Program in Curriculum and Instruction Rajabhat Institute Nakhonsawan. [In Thai]
khummada, S. (2010). Using Games to Develop Writing Skill in Difficult Words Among Prathom Suksa 1 Students. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremens for the Master Degree of Education Program in Master of Education (Elementary Education) Chiang Mai University. [In Thai]
Ministry of Education Announces 2005 Graduate Course Benchmark (February 21, 2005). Kitcha Royal Gazette. Page 112 Special Episode39p. Page 21-22. [In Thai]

National Institute of Educational Testing Service (Public Organization) NIETS, (2014). Research and development measures the learning features of elementary school students in the 21st century. Retrieved http://www.niets.or.th/th/catalog/view/ view/494?yy=2016&qs. On January 13, 2018. [In Thai]
Nure, N. (2007). The Effect of Skill practice game on Thai word reading ability of Prathomsuksa iii Students with mental retardation. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremens for the Master Degree of Education Program in Curriculum and Instruction Khon Khan University. [In Thai]
Phoprueksanan, N. (2008). The research methodology. Bangkok: X-Spernet . [In Thai]
Potilux, K. (2007). Using Games to Enhance Skills in Reading words with Final Consonants of Prathom Suksa 1 Students at Sri Ping Municipal School. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremens for the Master Degree of Education Program in Master of Education (Teaching Thai) Chiang Mai University. [In Thai]
Reungdej, K. (2011). A research synthesis. Yala: School of Public Health. SEARCHING from http: //www.yala.ac.th/ download/ meen/ 06/ 06/2554scan 0063.pdf. [In Thai]
Sathimanon, A. (2012). Results of Using computer games entitled mae kod in Thai language for Prathomsuksa 4 Students. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master Degree of Education in Educational Technology and Communications Nakhon Ratchasima Rajabhat University. [In Thai]
Sirima, S. (2015). The Development of Consonant Cluster Reading Skill through Games and Participatory Learning for Prathomsuksa 5 Students of Mahathat Educational Efficiency Promotion Group, Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 4. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Education Degree in Educational Research and Evaluation Graduate School, Ubon Ratchatani Rajabhat University. [In Thai]
Songchun, P. (2010). Using Game Than Samong for Learning Thai Last-consonants System for Prathom Suksa 3 Students at The Prince Royal’s College, Chiang Mai Province. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremens for the Master Degree of Education Program in Master of Education (Teaching Thai) Chiang Mai University. [In Thai]
Srisawat, N. (2011). Sociological research methods. Kasetsart University Press. [In Thai]
Thiamnet, P. (2004). Skill Practice in Spelling Games Utilization of Hearing Impaired Pupils at Sotsuksa School, Nontaburi Province. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremens for the Master Degree of Education Program in Curriculum and Instruction Kasetsart University. [In Thai]
Thinworraseang, K. (2007). The effect of games on Thai alphabets memorizing ability of mental Retarded educable Student. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requiremens for the Master Degree of Education Program in Curriculum and Instruction Khon Khan University. [In Thai]
Wiratchai, N. (1999). Meta-Analysis. Bangkok: Chulalongkorn University. [In Thai]