Return to Article Details การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนในยุคประชาคมอาเซียนของผู้เรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร THE NEEDS ASSESSMENT TO PROMOTE LEARNING PERFORMANCE OF ASEAN COMMUNITY FOR SUTDENT OF VOCATIONAL TRAINING SCHOOL IN THE BANGKOK METRO Download Download PDF