Return to Article Details รูปแบบอิทธิพลความผูกพันของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเงิน กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย (The model of employee engagement influencing financial performance in the automotive parts industry of Thailand) Download Download PDF