กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สุริยุปราคา พ.ศ. 2411: ข้อพิจารณาว่าด้วยหลักฐานและประวัติศาสตร์นิพนธ์ Download Download PDF