กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (2557): วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Download Download PDF