Return to Article Details การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบวัดความสามารถด้านการรู้เรื่องการอ่าน ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาแบบทวิภาษา และโรงเรียนปกติ Download Download PDF