Contact

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
เลขที่ 119 หมู่ 5 ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 42100

Principal Contact

ดร.จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
Phone 085-419-3595

Support Contact

นายพัทธนันท์ นวลน้อย
Phone 083-991-5155