วารสาร มจร เลย ปริทัศน์ เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และพระพุทธศาสนา แก่อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

2. เพื่อสร้างเสริมด้านงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 1) รัฐศาสตร์ 2) พระพุทธศาสนา 3) บริหารการศึกษา 4) ครุศาสตร์ 5) ศิลปศาสตร์ 6) รัฐประศาสนศาสตร์ 7) ศึกษาศาสตร์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-เมษายน

วารสาร มจร เลย ปริทัศน์ เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และพระพุทธศาสนา แก่อาจารย์นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 2. เพื่อสร้างเสริมด้านงานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และพระพุทธศาสนาประกอบด้วย 1) รัฐศาสตร์ 2) พระพุทธศาสนา 3) บริหารการศึกษา 4) บริหารการจัดการ 5) รัฐประศาสนศาสตร์ 6) ศึกษาศาสตร์ บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความ ที่ตีพิมพ์มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อน าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอด การพัฒนาในศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป และบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกวิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนดการเผยแพร่ 3 ฉบับ ต่อปี ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม- สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)

กองบรรณาธิการวารสาร มจร เลย ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย มีความยินดีรับบทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไชต์ https://so๐5.tcithaijo.org/index.php/MCUL

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-11

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพโรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ

สิริกร นามลาบุตร, ชนิดา เพชรทองคำ, ศุภมาศ ปุณประเสริฐ, พฤภา หอมยก, จันทมร สีหาบุญลี, พุฒิพงศ์ พัวตนะ, ศิริวัฒน์ สีไพร, พีรวิชญ์ นามลาบุตร

20-29

ดูทุกฉบับ

ISSN 2730-1451