นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น

Main Article Content

ผศ.ดร.ขจรพงศ์ คำดี

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านระบบออนไลน์ด้วย แอพพลิเคชั่นที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ทลาย กำแพง ปฏิวัติวงการศึกษา เข้าถึงทุกระบบของการศึกษาในระดับคุณภาพที่สำคัญ คือ ลดการเลื่อมล้ำ ทางการศึกษา แอพพลิเคชั่น นับว่าได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อันเกิดจากเครือข่ายไร้สาย ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับ ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยมีอุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า PDA, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น ได้กลายเป็นอุปกรณ์ สำคัญปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงเป็นช่องทางของนักการศึกษาที่จะนำองค์ความรู้ต่าง ๆ สร้างเป็นบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อเข้าถึงชุมชน


ศักยภาพของเทคโนโลยีสามารถย่อโลกทั้งใบให้แคบลง เป็นโลกไร้พรหมแดน สามารถเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้ได้เมื่อต้องการ ทุกเวลา ทุกสถานที่ อนาคตข้างหน้าการเรียนรู้แบบ ระบบออนไลน์ ได้แพร่หลายในเวลานี้ บทเรียนสำเร็จรูป แอพพลิเคชั่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์เห็นควรนำมาพัฒนาควบคู่ไปกับการศึกษา บทบาทของ แอพพลิเคชั่น จะช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนในอนาคต เพราะการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปไกล การพัฒนาสื่อดังกล่าวจะช่วยลดข้อบกพร่องของการเรียนการ
สอนได้ในที่สุด เพราะโทรศัพท์มือเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายจึงสะดวกสำหรับการพกพา การใช้โทรศัพท์มือถือจะช่วยให้ผู้เรียนสนใจ ติดตามเนื้อหาบทเรียนเหมือนการเล่นเกม เรียนรู้แบบเวลาจริง ข้อมูลจึงทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และค่าใช้จ่ายโดยรวมจะถูกกว่าบทเรียนที่ผ่านไมโครคอมพิวเตอร์


 

Article Details

บท
บทความวิชาการ