การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

กาญจนา ยงเสมอ
พ.ต.ต.ดร.ฐิติวัฒน์ ยะชัยมา
ดร.ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง

บทคัดย่อ

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแนวทางการพัฒนาของเทศบาลนคร นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา ของเทศบาล นครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตามข้อมูลส่วนบุคคล ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 ตำบล รวมทั้งหมดจำนวน 254,891 คน นำมากำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเชิงสำรวจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบใช้สถิติ t-test และ F-test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจึงทำการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของ Scheffe's
ผลการวิจัย พบว่า
  1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา สถานที่พักอาศัยอยู่ในต าบลท่าทราย
    2.ผลการศึกษาระดับในการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 3.94 , S.D. = 1.153)
      3.ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมพบว่าสอดคล้องกัน อยู่ในระดับมาก และอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย