การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Main Article Content

ดร.ยุพา ชยาจิรกิจ

บทคัดย่อ

การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารธุรกิจรุ่นใหม่ก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน การบริหารองค์กรยุคใหม่ ผู้บริหารควรหาวิธีการเพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การปลูกฝังแนวคิดเพื่อการสร้างระบบ และวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว จึงเป็นวิธีการจัดองค์กรยุคใหม่ที่ควรนำมาปรับใช้ โดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้ จัดอบรมเพื่อสร้างทักษะที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ต่อยอดการทำงานในด้านต่างๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิด ได้นำเสนอ และลงมือทำโปรเจกต์ ด้วยตัวเอง ดีกว่าการสั่งงานเป็นวันๆ การพัฒนาองค์กร คือการใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานกล้าคิด กล้าถาม และแสวงหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาที่ยั่งยืน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างผลกระทบให้แก่สังคมไทยทั้งในภาคธุรกิจ และในครัวเรือน ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤติโควิด ที่โหมกระพือมาเป็นระลอก ๆ วิกฤติครั้งนี้ได้สร้างทั้งรอยแผลที่บาดลึก และบทเรียนให้แก่ทุก ๆ คน รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ ในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จะได้ใช้วิสัยทัศน์ของคนยุคดิจิทัลมารับมือปรับธุรกิจของตนให้อยู่

Article Details

บท
บทความวิชาการ