การเมืองการปกครองและพรรคการเมืองท้องถิ่นสาขาที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของประเทศไทย

Main Article Content

ดร.พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน

บทคัดย่อ

 การเมืองการปกครองและพรรคการเมืองท้องถิ่นสาขาที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของประเทศไทย การเมืองที่
เรียกว่า “ระบอบประชาธิปไตย” ของไทยเกิดได้เพราะทหาร และข้าราชการเป็นฝ่ายริเริ่มก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อกระทำการสำเร็จแล้ว ก็มิได้เปิดให้ประชาชนหรือกลไกตัวแทนของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองอย่างแท้จริงการเมืองไทยกล่าวได้ว่าอยู่ในมือของข้าราชการประจำ ที่เรียกว่า “อำ มาตยาธิปไตย หรือ ระบบข้าราชการประจำ หรือประชาธิปไตยครึ่งใบ” เป็นส่วนใหญ่ อยู่ใน “ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบ” เป็นส่วนน้อย พรรคการเมืองในความหมายที่แท้จริงคือ การรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มเป็นพรรคการเมือง พรรคการเมืองในความเป็นจริงไม่ใช่เพียงการรวมตัวของปัจเจกบุคคล เพราะการรวมตัวเช่นนั้นจะขาดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และพลังในการเข้าร่วมกิจกรรมของพรรค อิทธิพลของระบอบการเมืองการปกครอง 1) ทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2) ประชาชนเกิดตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเองต่อการปกครอง 3) ทำให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมือง มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 4) ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย 5) ทำให้คนในท้องถิ่นร่วมมือกันปกปูองผลประโยชน์ของท้องถิ่นตน

Article Details

บท
บทความวิชาการ