ติดต่อ

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
เลขที่ 219 หมู่ที่ 3 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus
219 Moo 3 Khaibokwan, Maungnongkhai, Nongkhai, Thailand 43100

ผู้รับผิดชอบหลัก

พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.
บรรณาธิการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ 086-8894578

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ดร.
เบอร์โทรศัพท์ 085-4511570