วารสารปัญญาปณิธาน เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เลขมาตรฐาน ISSN : 2672-9679 (Print) และ ISSN : 2697-5122 (Online)  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การท่องเที่ยว และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer reviewed) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน / ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม (ราย 6 เดือน) ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-29

รูปแบบการบริหาร TVET ตามแนวพุทธในยุค DISRUPTIVE TECHNOLOGY

พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา, สมศักดิ์ บุญปู่, พีรวัฒน์ ชัยสุข

1-14

การประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญา

ดิเรก บวรสกุลเจริญ, เพิ่ม หลวงแก้ว

123-136

มาตรการทางกฎหมายในการออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาต ดูดทรายในแม่น้ำโขง

ณัฐชนน ไชยวิเชียร, อัจฉราพร สีหวัฒนะ, ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

151-164

มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่พักแบบเศรษฐกิจแบ่งปันผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัล

ศิรินันท์ ลิ้มสุวรรณ, สุนทรี บูชิตชน, ปรมาภรณ์ วีระพันธ์, ภีชญา จงอุดมการณ์

179-192

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา

พระมหากิตติพงษ์ กิตฺติญาโณ (เผ่าต๊ะใจ), ธนกฤต โพธิ์เงิน, ภมร ขันธหัตถ์

247-260

ดูทุกฉบับ