วารสารปัญญาปณิธาน เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เลขมาตรฐาน ISSN : 2672-9679 (Print) และ ISSN : 2697-5122 (Online)  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนิสิตนักศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การท่องเที่ยว และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer reviewed) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน / ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม (ราย 6 เดือน) ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-05-26

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของพลเมืองไทยกับสถานการณ์การเรียนออนไลน์ในยุคไวรัสโควิด 19

วินิจ ผาเจริญ, ภัทรชัย อุทาพันธ์, กรวิทย์ เกาะกลาง, สุรชัย พุดชู

1-14

แนวทางการส่งเสริมความมีอายุยืนด้วยหลักอิทธิบาท 4

พระธีรดา สมจิตฺโต, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ

15-28

ความเป็นมรดกโลกของถ้ำอชันต้า

พระครูสุตวรธรรมพินิจ, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

41-54

ภรรยาในมุมมองทางพระพุทธศาสนา

เจษฎา มูลยาพอ, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

55-68

พลังบวร : พลังหลักของชุมชนคุณธรรม

พระอธิการโสภณ ปิยธมฺโม (กิ่งแก้ว) , ละเอียด จงกลนี, พระฮอนด้า วาทสทฺโท (เข็มมา)

69-80

ศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดภูมิปัญญาหมอยาพื้นบ้านริมสองฝั่งโขง

พระวันชัย ภูริทตฺโต (อนนตรี), พระเดชขจร ขนฺติธโร (ภูทิพย์), สมสนุก สุทธิวงษา

81-94

การพัฒนาร้านอาหาร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สู่เมืองอัจฉริยะ

ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล, รักชนก แสงภักดีจิต, กิติมาพร ชูโชติ

243-256

ดูเล่มทุกฉบับ