วารสารปัญญาปณิธาน เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย เลขมาตรฐาน ISSN : 2672-9679 (Print) และ ISSN : 2697-5122 (Online)  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนิสิตนักศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การท่องเที่ยว และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer reviewed) เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรับพิจารณาตีพิมพ์ต้นฉบับของบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน / ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม (ราย 6 เดือน) ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน

Vol. 6 No. 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

Published: 2021-12-14

พุทธนวัตกรรมในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาพุทธศิลป์ด้านเสนาสนะ

พระสมุห์สายยันต์ โลหิตดี, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ (วันยาว)

15-28

บทบาทนักสังคมสงเคราะห์กับการบริการสวัสดิการในโรงพยาบาล

สิทธิพร เกษจ้อย, เอนก มูลมา, สัจจารักษ์ ไร่สงวน, วรชัด ทะสา

29-42

พุทธวิธีปลูกฝังลักษณะนิสัยที่เป็นสัมมาทิฏฐิแก่สังคม

กัลฐิพร ชัยประทานพงษ์, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

43-56

วิเคราะห์ความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาในโสณนันทชาดก

เสาวนีย์ อันสนั่น, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

57-70

ความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, โอฬาร ถิ่นบางเตียว

183-196

View All Issues