กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยอุปสรรคที่ส่งผลต่อแผนการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี Download Download PDF