ปัจจัยอุปสรรคที่ส่งผลต่อแผนการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัจมีย์ หมัดหมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรชา รักดี
ดร. ฮาฟีส สาและ
สุไรนี สายนุ้ย
ธัญญธร สายปัญญา

บทคัดย่อ

ปัตตานีเป็นจังหวัดที่นอกจากจะประสบกับปัญหาเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วก็ยังประสบกับปัญหาที่ร้ายแรงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติที่เปรียบเสมือนภัยแฝงที่สำคัญซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้นำเอาแผนงานและโครงการประเภทต่าง ๆ มาใช้เพื่อจัดการกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังประสบกับความท้าทายในการปฏิบัติการ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อค้นหาปัจจัยอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของแผนการพัฒนาจังหวัดปัตตานี และ (2) เพื่อเสนอแนะแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปัตตานี กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยประกอบไปด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 124 คนผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงและการคัดเลือกแบบลูกโซ่ ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล


ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอุปสรรค ได้แก่ การที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนต่อการดำเนินโครงการ การขาดการสนับสนุนเรื่องการตลาด กลุ่มชุมชนไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ กลุ่มชุมชนบางกลุ่มยังขาดศักยภาพ วิถีชีวิตและทัศนคติของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีต่อการดำรงชีวิตและปัญหาเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่ สำหรับแนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ได้แก่
การส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชน การให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ การให้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อการดำเนินโครงการ การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางด้านความปลอดภัยของจังหวัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย