Return to Article Details ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการก่อนการเกิด ภัยพิบัติอุทกภัยของชุมชนลุ่มนํ้าลำตะคอง Download Download PDF