Return to Article Details คุณลักษณะของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามความคิดเห็นของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครราชสีมา Download Download PDF