รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านบทความวารสารสังคมศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุลผู้ทรงคุณวุฒิ สังกัด
1 ผศ.ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2 รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3 ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4 ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5 ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน
บมจ. อสมท. จำกัด มหาชน
6 รศ.ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 ผศ.ดร.เปขณางค์ ยอดมณี มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ผศ.ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9 รศ.ดร.พัชรี ชยากรโสภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
10 ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
11 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
13 รศ.ไพทูล สีใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
14 ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
15 รศ.ดร.นวลละออ แสงสุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16 ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17 รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18 ดร.ขวัญปภัสสร จานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
19 รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
20 รศ.อมรพรรณ ซุ้มโชคชัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21 รศ.ดร.จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22 รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23 รศ.พ.ต.อ.ดร.นพรุจ ศักดิ์ศิริ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
24 รศ.พ.ต.อ.ดร.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
25 ดร.กฤษฎา นันทเพ็ชร มหาวิทยาลัยบูรพา
26 ผศ.ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
27 ดร.ชำนาญ เงินดี บริษัท ดีดับบลิวซี บิซีเนส กรุ๊ป จำกัด
28 ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
29 นายนิธิ ดุรงค์พันธ์ สำนักงานประกันภัยและวินาศภัย
30 ดร.เขมญา คินิมาน มหาวิทยาลัยบูรพา
31 ผศ.ดร.กมล โพธิเย็น มหาวิทยาลัยศิลปากร
32 ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
33 ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
34 ผศ.พตอ.ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ มหาวิทยาลัยรังสิต
35 ผศ.ดร.พลานุช คงคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
36 รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
37 ดร.อำนวย เถาตระกูล สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
38 รศ.ดร.บำเพ็ญ เขียวหวาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
39 รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
40 ผศ.ดร.พิมพรรณ สุจารินพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์