บรรณาธิการวารสาร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  อัศวริยธิปัติ

ผู้ช่วยรรณาธิการวารสาร

    ดร.มนษิรดา ทองเกิด 

    อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย     ฟูประทีปศิริ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ    สยมภาค           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์          พรหมวงศ์           มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี           สังข์ศรี                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน        อมรวิวัฒน์         สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ศาสตราจารย์ ดร.วีระ             อินพันทัง               มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย        ช่วยบำรุง             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร         ตัณฑวุฑโฒ         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์       บุญวิเศษ            มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ      ชูช่วยสุวรรณ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.พงษ์พิษณุ  ภักดีณรงค์   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์      ศรีวงษ์คล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ     ศิริพิพัฒนกุล      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาคีรา      ราชเวียง        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์                 

รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี        อิสิชัยกุล             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร       จันทร์สว่าง         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวุฒิ     ศุทธิวิโรจน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ        รองศาสตราจารย์วิวรณ์            วงศ์อรุณ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย    ปาอ้าย             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาวรรณ วาทกิจ           มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวัฒน์  สิตรานนท์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ    ธนกฤตพุฒิเมธ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวดี        วงษ์เสถียร          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา     อินคล้าย               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เภสัชกร ดร.ณัฐพศุตม์             ภัทธิราสินสิริ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร                                                                               ลาดกระบัง

ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย     ฟูประทีปศิริ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ    สยมภาค            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข              มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร        อินทร์ผดุง           มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต        เวชกิจ               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร         ตัณฑวุฑโฒ         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะผู้จัดทำวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ    สยมภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัจภัค     สุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทบ     สันติเบ็ญจกุล

อาจารย์ทรงวุฒิ                    บุญส่ง                                              

นางสาวอธิษฐาน                   บุญเสริม

นางสาวสุวรรณา                   ปัดทาบาล

นางสาวลัคนามณี                  บังเกิดสุข

นางสาวเตือนใจ                    สลับศรี

นางสาวนิราวัลย์                   ศรีทอง

นางสาวปุณณชา                   สุริยะสาร

นางสาววิลาวัลย์                   ฤทธิ์เรืองโรจน์         

นางสาวประกาย                   ขวัญหลาย

นางสาววรรณษา                   บาลโสง