1. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่มี นโยบายในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ใดๆทั้งสิ้น หากมีบุคคลใดแอบอ้างเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจากผู้แต่งหรือนักวิจัย โปรดแจ้งมาที่ อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ หมายเลขโทรศัพท์ 080-2634404

2. เมื่อบทความวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านเป็นอย่างน้อย กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จะดำเนินการออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ (Letter of Acceptance) โดยบรรณาธิการหรือผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองฯฉบับจริง และกองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความฉบับจริงให้กับผู้แต่งตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ พร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวผ่านทาง E-mail  ของวารสารสังคมศาสตร์ (so_ [email protected]) หรือส่งเป็นสำเนาเอกสารแนบผ่านทางบัญชี  ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย(ThaiJO)ของผู้แต่งเท่านั้น

                    อนึ่ง หากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ และขั้นตอนการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ ไม่เป็นไปตามประกาศ ข้อ1. และ ข้อ2. กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์จะถือว่า หนังสือรับรองฉบับดังกล่าวไม่เป็นเอกสารที่ออกให้โดยกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

                     ประกาศ ณ วันที่  24  สิงหาคม พ.ศ. 2564

                                    ขอแสดงความนับถือ

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ)

    บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ประกาศกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ และขั้นตอนการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564