ด้วย วารสารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งเป็นวารสารที่มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) ทั้งนี้ขอแจ้งว่า ตั้งแต่ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2565) วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบันอย่างน้อย 2-3 คน เพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ผู้นิพนธ์สามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF  

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ผศ. ดร. คมเดือน โพธิสุวรรณ

บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์

 

ประกาศกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์ตรวจพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564