ด้วย กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดำเนินการขอยกเลิกการใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสารเดิมแล้วได้ดำเนินการขอเลข ISSN ใหม่จากสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ กองบรรณาธิการฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนเลข จากเดิม ISSN: 2286-6922 เปลี่ยนเป็น ISSN 3027-8341 (Print), ISSN 3027-835X, (Online) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป