เกี่ยวกับวารสาร

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ISSN :  2351-0285 (Print)
ISSN  : 2821-9732 (Online)

นโยบาย และวัตถุประสงค์ การเผยแพร่ | Aims and Scope

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ มีนโยบาย เพื่อสนับสนุนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทั้งภายในและภายนอก ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานวิชาการด้านวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการแสดงความคิด ข้อถกเถียง วิพากษ์ วิจารณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สู่สาธารณชนในด้าน 
- ทัศนศิลป์
- ออกแบบ                                                
- ดนตรี
- การแสดง
- ประยุกต์ศิลป์
- ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์
- ประวัติศาสตร์ศิลป์ โบราณคดี                         
- สื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
- ศิลปะการถ่ายภาพ

วาระการตีพิมพ์ | Publication Frequency

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ มีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ คือ 
- ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)
- ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ | Types of papers 

- บทความจากงานวิจัย                                  
- บทความจากงานสร้างสรรค์
- บทความวิชาการ

ภาษาที่รับตีพิมพ์ | Language of Papers   

- ภาษาไทย

ผู้ดูแลวารสาร  | Admin   

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ (02) 549 3280, 4677 โทรสาร (02) 577 5022
E-Mail: articlefa@hotmail.com
เว็บไซต์ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/arts/index

Announcements

เปิดรับบทความ เพื่อเผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 1 ปีที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

2022-06-17

ขณะนี้บทความวารสาร ฉบับที่ 2 ปีที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากผู้เขียนสนใจที่จะลงบทความทางวารสาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 
สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเมษายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็มค่ะ

Read more about เปิดรับบทความ เพื่อเผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 1 ปีที่ 10 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม - มิถุนายน
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม - มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2022-06-15

รองปก

รายละเอียดวารสาร

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ