เกี่ยวกับวารสาร

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

Journal of Fine Arts Research and Applied Arts

ISSN  :  2822-003X (Print)
ISSN  :  2822-0048 (Online)

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์

Editor : Assistant Professor Pravit Rittibul

นโยบาย และวัตถุประสงค์ การเผยแพร่ | Aims and Scope

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ มีนโยบาย เพื่อสนับสนุนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทั้งภายในและภายนอก ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานวิชาการด้านวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการแสดงความคิด ข้อถกเถียง วิพากษ์ วิจารณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สู่สาธารณชนในด้าน
- ทัศนศิลป์
- ออกแบบ
- ดนตรี
- การแสดง
- ประยุกต์ศิลป์
- ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์
- ประวัติศาสตร์ศิลป์ โบราณคดี
- สื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
- ศิลปะการถ่ายภาพ
- ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์ศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา/นาฏศิลป์ศึกษา ดนตรีศึกษา)

วาระการตีพิมพ์ | Publication Frequency

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ มีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ คือ
- ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)
- ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ค่าตีพิมพ์เผยแพร่ | Publication fee

ค่าธรรมเนียมในการขอตีพิมพ์บทความในวารสาร บทความละ 3,500 บาท (ชำระเมื่อบทความที่ส่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ)

ชื่อบัญชี มทร.ธัญบุรี วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 453-1-431-36-6 สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Announcements

เปิดรับบทความ เพื่อเผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 3 ปีที่ 12 ประจำเดือนกันยายน - ธันนวาคม 2568

2024-06-30

ขณะนี้บทความวารสาร ฉบับที่ 2 ปีที่ 12 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2568 ได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้เขียนสนใจที่จะลงบทความทางวารสาร ฉบับที่ 3 ปีที่ 12 ประจำเดือนกันยายน - ธันนวาคม 2568 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มค่ะ

Read more about เปิดรับบทความ เพื่อเผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 3 ปีที่ 12 ประจำเดือนกันยายน - ธันนวาคม 2568

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2024): กรกฎาคม - ธันวาคม
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2024): กรกฎาคม - ธันวาคม

ภาพปก       :  อาจารย์อัญญารัตน์  กิ้มเส้ง

สังกัด          :  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี
                      คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อผลงาน   :  Royal Sparrows
ประเภท       :  Ceramic
เทคนิค        :  Hand Building    ขนาด  :  1 Couple  :  Size/Piece 15x20x20 cm.

(in Process)

เผยแพร่แล้ว: 2024-07-01

ฉบับเต็ม

ดูทุกฉบับ