เกี่ยวกับวารสาร

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

Journal of Fine Arts Research and Applied Arts

ISSN :  2822-003X (Print)
ISSN  : 2822-0048 (Online)

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์

Editor : Assistant Professor Pravit Rittibul

นโยบาย และวัตถุประสงค์ การเผยแพร่ | Aims and Scope

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ มีนโยบาย เพื่อสนับสนุนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทั้งภายในและภายนอก ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานวิชาการด้านวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการแสดงความคิด ข้อถกเถียง วิพากษ์ วิจารณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สู่สาธารณชนในด้าน 
- ทัศนศิลป์
- ออกแบบ                                                
- ดนตรี
- การแสดง
- ประยุกต์ศิลป์
- ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์
- ประวัติศาสตร์ศิลป์ โบราณคดี                         
- สื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ
- ศิลปะการถ่ายภาพ

วาระการตีพิมพ์ | Publication Frequency

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ มีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ คือ
- ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)
- ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ค่าตีพิมพ์เผยแพร่ | Publication fee

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความในวารสาร บทความละ 3,500 บาท (ชำระเมื่อบทความที่ส่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ)

Announcements

เปิดรับบทความ เพื่อเผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 2 ปีที่ 11 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

2023-06-30

ขณะนี้บทความวารสาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 11 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 ได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากผู้เขียนสนใจที่จะลงบทความทางวารสาร ฉบับที่ 2 ปีที่ 11 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567
สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มค่ะ

Read more about เปิดรับบทความ เพื่อเผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 2 ปีที่ 11 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - มิถุนายน
					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-27

รองปก

รายละเอียดวารสาร

สารจากคณบดี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ