ข่าวประกาศ

การแก้ไขบทความ

2021-04-29

หากบทความของท่านได้รับอีเมลให้ทำการแก้ไขก่อนการตอบรับบทความ ขอให้ท่านทำการแก้ไขภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับอีเมล มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ การแก้ไขบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2564): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2021-12-18

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ