ขอแจ้งปรับอัตราค่าตอบรับการตีพิมพ์บทความในอัตราใหม่

2022-08-19

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ (Journal of Fine Arts Research and Applied Arts) ขอแจ้งปรับอัตราค่าตอบรับการตีพิมพ์บทความในอัตราใหม่ อัตราบทความละ 3,500 บาท โดยทางวารสารจะเก็บค่าตอบรับการตีพิมพ์ดังกล่าว หลังจากที่ผู้เขียนได้รับการยืนยันรับบทความในระบบแล้ว ทั้งนี้ วารสารปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ โดยจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (peer reviewer) จากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้ผู้เขียนสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ โดยมีผลตั้งแต่บทความที่ Submit เข้ามาผ่านระบบ TCI-ThaiJo ให้ตีพิมพ์ ฉบับปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2566) เดือนมกราคม-มิถุนายน