เปิดรับบทความ เพื่อเผยแพร่ในวารสารฉบับที่ 1 ปีที่ 12 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568

2023-12-31

ขณะนี้บทความวารสาร ฉบับที่ 2 ปีที่ 11 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หากผู้เขียนสนใจที่จะลงบทความทางวารสาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 12 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มค่ะ