ผลกระทบต่อธุรกิจดนตรี จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ผู้แต่ง

  • อารียา โตสุข เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
  • จารุวรรณ สุริยวรรณ์ สาขาวิชาดนตรีสากล ภาควิชานาฏดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

ผลกระทบจากโควิด, ธุรกิจดนตรี, การสอนออนไลน์, คอนเสิร์ตออนไลน์, วิถีชีวิตใหม่

บทคัดย่อ

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลก ธุรกิจต่าง ๆ จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจโดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูและผลักดันธุรกิจให้ผ่านพ้นจากวิกฤตนี้ไปให้ได้  บทความนี้ศึกษาผลกระทบของโควิด-19 ต่อธุรกิจดนตรีซึ่งสามารถแบ่งธุรกิจดนตรีออกเป็นธุรกิจดนตรีด้านความบันเทิงและธุรกิจดนตรีด้านการศึกษา ซึ่งทั้งสองกลุ่มธุรกิจล้วนได้รับผลกระทบจึงทำให้ธุรกิจดนตรีต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางการนำเสนอเนื้อหาด้านดนตรีในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ  จากผลการศึกษาพบว่าธุรกิจดนตรีด้านความบันเทิงยังคงสามารถสร้างความบันเทิงตอบสนองต่อความต้องการในการรับชมรับฟังดนตรีได้  โดยการเพิ่มทางเลือกการรับฟังดนตรีในช่องทางใหม่ อาทิเช่น การแสดงคอนเสิร์ตผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดรายได้ทางธุรกิจในอีกช่องทางหนึ่ง  ในส่วนธุรกิจดนตรีด้านการศึกษานั้น ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอน  โดยเป็นรูปแบบการสอนผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์  ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการเรียนการสอนในช่วงระหว่างสถานการณ์ล็อกดาวน์ได้  รวมทั้งยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่อีกด้วย  แต่เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจดนตรีได้เต็มรูปแบบ เช่น การนำเสนอคอนเสิร์ตออนไลน์ยังไม่เหมือนการรับชมคอนเสิร์ตแบบปกติ ปัญหาการสื่อสารโต้ตอบระหว่างครูกับนักเรียนที่ล่าช้า ซึ่งยังคงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคตต่อไป

References

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2563). WTO คาดการค้าโลกจะฟื้นตัว ปี 2564 ‘กรมเจรจาฯ’ แนะผู้

ประกอบการเตรียมแผน-ศึกษาตลาด-เพิ่มพันธมิตรทางการค้า. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2563, จาก

https://gnews.apps.go.th/news?news=59680.

กรมยุโรป การทรวงการต่างประเทศ. (2563). ทำธุรกิจกับสหภาพยุโรปในยุคหลังโควิด : ผู้ประกอบการไทย

ควรปรับตัวอย่างไร. สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2563, จาก http://www.mfa.go.th/europetouch

/th/news/8243/118825-ทำธุรกิจกับสหภาพยุโรปในยุคหลังโควิด:-ผู้ประกอบการ.html.

กรมอนามัย. (2564). รายงานสถานการณ์ โควิด-19. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564, จาก https://covid19.anamai.moph.go.th/en/.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2563). ครม.รับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563.

สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.moe.go.th/ครม-รับทราบการเลื่อนเปิด.

ไทพับลิกา. (2558). โรงเรียนนอกระบบ “สอนดนตรี” ธุรกิจที่ยกเว้นภาษี “เคพีเอ็น-สยามกลการ”. สืบค้น

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2560, จาก https://thaipublica.org/2015/10/tutor9/.

ไทยรัฐออนไลน์. (2563). ส่องหนุ่มนักดนตรีตกงาน จอดรถเปิดท้ายขายน้ำพริก หาเลี้ยงลูกเมีย. สืบค้นเมื่อ

สิงหาคม 2563, จาก https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1834386.

ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล. (2563). ฝ่าวิกฤตพิชิตโควิด – 19 ด้วย Digital Transformation. สืบค้นเมื่อ

กรกฎาคม 2563, จาก https://www.thanapongphan.com/blog/covid-19_DigitalTrans formation.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). COVID – 19 : วิกฤตที่ทำให้โลกไม่เหมือนเดิม. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม

, จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article

May2020.aspx.

พิมพ์พิศา แย้มโสภี. (2563). การปรับเปลี่ยนแผนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19. รายงานการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2563 สถาบันเคพีเอ็น มิวสิค สาขารังสิต. ปทุมธานี.

มนต์ทิพา วิโรจน์พันธ์. (2563). Music Industry 101 อุตสาหกรรมดนตรี มีอะไรบ้าง. สืบค้นเมื่อ 14

กรกฎาคม 2563, จาก https://web.tcdc.or.th/en/Articles/Detail/musicIndustry.

แลคตาซอย. (2563). แลคตาซอยเต้นสนุก. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2563, จาก https://www.lactasoy.

com/en/แลคตาซอยเต้นสนุก/.

ศันสนีย์ เล้าอรุณ. (2563). อนาคตของการแสดงดนตรีสดที่ผสานเทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์ม. สืบค้น

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.creativethailand.org/article/trend/32486/th #The-Future-of-Live-Music-ep-1.

สปริงนิวส์ออนไลน์. (2563). GMM GRAMMY จับมือ VLIVE จัด GMM Online Festival คอนเสิร์ตออน

ไลน์ที่ใหญ่ที่สุด. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.springnews.co.th/ entertain/681226.

สมิตานัน หยงสตาร์. (2563). ไวรัสโคโรนา : เมื่อการเรียนการสอนต้องดำเนินต่อไป ห้องเรียนออนไลน์คือ

คำตอบ?. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2563, จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-

สุกรี เจริญสุข. (2563). อาศรมมิวสิก : สอนดนตรีปฏิบัติผ่านสื่อออนไลน์ สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2563,

จาก https://www.matichon.co.th/prachachuen/news_2097179.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. (2562) .รวบรวมระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราช

บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.

สำนักข่าวเดลินิวส์. (2560). บันเทิงเชิงสร้างสรรค์ ‘ช่วยเศรษฐกิจ’ มุ่งผลิต ‘วิศวกรเสียง’. สืบค้นเมื่อ 13

กรกฎาคม 2563, จาก https://www.dailynews.co.th/article/585983.

สำนักข่าวไทยพีบีเอส. (2563). นอนบนเตียง-โบกแท่งไฟ ดู “คอนเสิร์ต” ที่บ้านสไตล์ New Normal.

สืบค้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2563, จาก https://news.thaipbs.or.th/content/292072?read_

meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage_number1%22%2C%22group%22%3A%

NA%22%7D.

สำนักข่าวเนชั่นทีวี. (2563). New normal! นักร้องดังเดนมาร์กจัด drive – in concert สู้โควิด. สืบค้น

เมื่อ 21 กรกฎาคม 2563, จาก https://www.nationtv.tv/main/content/378774392/.

สำนักข่าวเนชั่นสุดสัปดาห์. (2563). นักร้อง - นักดนตรี เดือนร้อนทั้งโลกวิกฤติ ‘โควิด – 19’. สืบค้นเมื่อ 16

กรกฎาคม 2563, จาก https://www.nationweekend.com/content/politics/9512 .

สำนักข่าวอินโฟเควสท์. (2563). ถอดบทเรียนทั่วโลกรับมือ โควิด-19. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2563, จาก

https://www.infoquest.co.th/2020/11052.

Churairat ABRSM. (2020). ประกาศเรื่องการสอบ ABRSM. สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2563, จาก https://

churairatmusic.com/th.

Trinity exams Thailand. (2020). ประกาศการสอบผ่านระบบดิจิทัล. สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2563, จาก

http://www.trinityexamsthailand.com/.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-21