หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์

ผู้แต่ง

  • ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-31

ฉบับ

บท

หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับบทความ