กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การรับรู้บรรยากาศขององค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีคุณภาพชีวิตการทางานเป็นตัวแปรสื่อ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล