กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวแปรเกี่ยวกับงานที่มีต่อผล การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy