อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวแปรเกี่ยวกับงานที่มีต่อผล การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • พาสกร อินทร์เทพ

DOI:

https://doi.org/10.53848/irdssru.v4i1.214151

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, การรับรู้การให้พลังอำนาจ, ความผูกพันกับองค์กร, ผลการปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวแปรเกี่ยวกับงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูประจำในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจำนวน 590 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง แบบวัดความพึงพอใจในงาน แบบวัดการรับรู้การให้พลังอำนาจแบบวัดความผูกพันกับองค์กร แบบวัดผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2= 154.655;df = 128; p = 0.054; GFI = 0.972; AGFI = 0.962; RMR =0.048) ตัวแปรในโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอธิบายความแปรปรวนในผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 82.1 และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปร 3 ตัวแปรคือ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับองค์กร และผลการปฏิบัติงานของครูโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.750, 0.002 และ0.001 ตามลำดับ ในขณะที่ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปร 3 ตัวแปร คือ การรับรู้การให้พลังอำนาจ ความผูกพันกับองค์กร และผลการปฏิบัติงานของครูมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.687, 0.192 และ 0.021 ตามลำดับ และการรับรู้การให้พลังอำนาจมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ความผูกพันกับองค์กร และผลการปฏิบัติงานของครูมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.527 และ0.619ตามลำดับ นอกจากนี้ความผูกพันกับองค์กรมีอิทธิพลทางตรงที่เป็นบวกต่อผลการปฏิบัติงานของครูเท่ากับ .301

References

-

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-09-2019

How to Cite

อินทร์เทพ พ. (2019). อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านตัวแปรเกี่ยวกับงานที่มีต่อผล การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 4(1). https://doi.org/10.53848/irdssru.v4i1.214151