เกี่ยวกับวารสาร

กำหนดออก

           ตามที่ วารสารวิจัยสรรพศาสตร์ ISSN : ..................................... (Online) ส่งเสริมการเผยแพร่บทความในหลายมิติ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะของบทความที่จะนําลงตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย กำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ กล่าวคือ

                  ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน      

                  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

                  ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม