Announcements

นโยบายการตีพิมพ์
วารสารวิจัยสรรพศาสตร์ เป็นวารสารราย 4 เดือน รับตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในมิติด้านศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะของบทความที่จะนําลงตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) บทความที่ได้รับตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Doubleblind Peer Review) ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารศิลปการจัดการ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
 

งดเว้น : ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บางบทความ

      เนื่องจากบทความที่จะเผยแพร่ ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting) และขั้นเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่  (Production) ทางวารสารได้ทำการงดเว้นไม่เผยแพร่บางบทความ หรือเลื่อนลำดับเผยแพร่บางบทความออกไปไม่มีกำหนด เพราะสาเหตุ ดังนี้

      1.  ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบทความได้

      2. เจ้าของบทความ ไม่ยอมแก้ไขบทความตามคำแนะนำของวารสาร

      3.  เจ้าของบทความไม่มีสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินค่าบทความ

      4.  ตรวจพบบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ทางวารสารตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทำการปรับปรุงแก้ไขแปลใหม่ เจ้าของบทความจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

 • ประเภทของบทความ

  2021-07-09

  วารสารวิจัยสรรพศาสตร์ ส่งเสริมการเผยแพร่บทความในหลายมิติ ได้แก่

  บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทรรศน์ หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (Review Article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย กำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 3 ฉบับ

  Read more about ประเภทของบทความ
 • รายละเอียดอ้างอิง

  2021-07-09

  เพื่อการพัฒนาวารสารสู่การยอมรับในระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ACI และ Scopus วารสารจึงแจ้งการปรับเปลี่ยนรายการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด กรณีที่เป็นรายการอ้างอิงจากภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษตามหลักการแปลทุกรายการ พิจารณาศึกษารายละเอียดในคำแนะนำสำหรับผู้เขียน  ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตั้งแต่ วารสารปีที่ 1 เป็นต้นไป

  Read more about รายละเอียดอ้างอิง