กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยง สำหรับนักศึกษาครู สาขาการศึกษาปฐมวัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy