กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล