กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโครงงานวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล