ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโครงงานวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

Main Article Content

วิธวรรธน์ สีชื่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความตระหนักในคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาสาขาวิชา  พลศึกษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 34 คน ที่เรียนในรายวิชาพฤติกรรมการสอนวิชาพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยง จำนวน 14 สัปดาห์ ทำการประเมินความตระหนักในคุณลักษณะความเป็นครู ก่อนและหลังการทดลอง นำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ ค่า “ที” ทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


จากการวิจัยพบว่า หลังการทดลองด้วยการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยง จำนวน 14 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความตระหนักในคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

วิธวรรธน์ สีชื่น, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

References

เจมส์เบล ลันกา และรอน แบรนต์. (2554). ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21. แปลและ เรียบเรียงโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส.

ประเวศ วะสี. (2554). ระบบการศึกษาที่แก้ความทุกข์ยาก ของคนทั้งแผ่นดิน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). นครปฐม : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.

วิธวรรธน์ สีชื่น. (2562, มกราคม-มิถุนายน). การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยง. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 21(1).

สุเทพ ธรรมะตระกูล และอนุวัติ คูณแก้ว. (2555). การศึกษาคุณลักษณะของครูยุคใหม่. เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์.

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์. (2555). โครงงานฐานวิจัย : กระบวนการเรียนรู้ใหม่ของการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).