กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล