กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมการมีปัญญาธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล