กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การอธิบายตีความ “ตัณหา” ด้วยหลักเทสนาหาระ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล