กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มจักสานผักตบชวา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล