Return to Article Details การพัฒนาระบบสารสนเทศในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับการเสนอขอสินเชื่อสถาบันการเงิน เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย Download Download PDF