การพัฒนาระบบสารสนเทศในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับการเสนอขอสินเชื่อสถาบันการเงิน เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

Main Article Content

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร
สาลินี ชัยวัฒนพร
ภาคภูมิ ภัควิภาส
เบญญาภา กันทะวงศ์วาร

Abstract

This research aims to develop the information system for decision-making of SMEs: Business plan and feasibility study in order to evaluate the information system from the users for the online business plan of SMEs entrepreneurs based on the concept of the components of the business plan and business administration. Data was collected via the online assessment of information system from 200 SMEs’ entrepreneurs in Thailand. The results show that the overall satisfaction with the information system of the majority of SMEs entrepreneurs is at the highest level (rating mean = 4.83, S.D. = 0.54). When specific aspects of the system are considered, the most satisfied aspect is the efficiency of the system (rating mean = 4.86, S.D. = 0.35), followed by the feasibility of the system (rating mean = 4.85, S.D. = 0.14), and the utilization aspect (rating mean = 4.81, S.D. = 0.95), respectively. The business plan developed by writing via the information system can increase the capability of the SME businesses to make sustainable decision making. As for guidelines for SMEs decision-making, good business plan should focus on development as follows: 1) Providing the basic knowledge of business administration related to the information systems in order to apply the knowledge as the application tools to solve the business problems in time. 2) Providing workshops on the access to the sources of funding and load applications and focusing on sustainable potential development at both the micro-economics and macro-economics of the country. 3) There should be the system for monitoring, evaluating and using all data to develop the information system to meet the criteria according to the needs of the users to bring the information to summarize the problems to be able to solve, which will make SME business become more sustainable business in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พงศ์วิริทธิ์ธร ร., ชัยวัฒนพร ส., ภัควิภาส ภ., & กันทะวงศ์วาร เ. (2019). การพัฒนาระบบสารสนเทศในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับการเสนอขอสินเชื่อสถาบันการเงิน เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย. Panyapiwat Journal, 11(2), 1–16. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/207311
Section
Research Article

References

Department of Industrial Promotion. (2017). 2 big packages with special measures to drive SMEs in the context of Thailand 4.0 of year 2018. Retrieved January 15, 2018, from https://www.dip.go.th/uploadcontent/PR/PRDIP%202018/SMEs%20%20Package.pdf [in Thai]

Kanchanawong, P. (2014). Development of Information System for Enhancing the Competitiveness of Home Stay. KMUTT Research and Development Journal, 37(4), 503-515. [in Thai]

Marakas, G. M. (2001). Systems analysis and design: an active approach. USA: Prentice-Hall.

Pongwiritthon, R. & Utama-ang, S. (2010). The management of small and medium enterprises to achieve competitive advantages northern of Thailand. Journal of management sciences, 28(1), 49-63. [in Thai]

Pongwiritthon, R. (2017). Writing SMEs business Plan for Credit Application. Chiang Mai: Information Center of Knowledge, Local Wisdom and Community Innovation. [in Thai]

Pongwiritthon, R., Parkvipas, P. & Songsiriroj, S. (2015). Marketing Mix Factors Affecting Buying Decision of Textile Handicraft from Lanna’s Ethnic Wisdom: Pgazkoenyau. Panyapiwat Journal, 9(1), 25-36. [in Thai]

Raymond, L. & St-Pierre, J. (2011). Entrepreneurial Antecedents and Performance Outcomes of Organizational Development in Manufacturing SMEs. Retrieved April 30, 2017, from https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/160/33/838/1/53/8/F1067100491_Raymond_StPierre_Paris_QMOD03.pdf

Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand. (2013). Report of productivity improvement loan. Bangkok: Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand. [in Thai]

The Offce of SMEs Promotion. (2013). Report on Small and Medium Enterprises situation in year 2012. Retrieved January 3, 2018, from https://cms.sme.go.th/cms/c/portal/layout?p_l_id=22.150 [in Thai]

Most read articles by the same author(s)